Etnologi

På afdeling for Etnologi forskes der i kulturelt forskellige, historiske og nutidige måder at leve på og deres forandring set i europæisk og globalt perspektiv.

Forskningspraksis

Den etnologiske forskningspraksis er baseret på såvel historiske arkivstudier som nutidigt feltarbejde, herunder udvikling af kvalitative metoder og innovationsstudier. Etnologien og dens fag- og teorihistorie anskues som en integreret del af den virkelighed, den vil begribe, og analyseres hermed kulturhistorisk.

Forskningen på Etnologi foregår i et tæt samarbejde med andre fagområder, mellem det private og det offentlige, samt med en stærk tilknytning til internationale forskningsmiljøer og vores partneruniversiteter.

 

 

 

 

Det er et kendetegn for forskningen indenfor europæisk etnologi, at hverdagslivet danner udgangspunkt for analyser af relationer mellem forskellige måder at leve og opfatte verden på. Herunder undersøger etnologer, hvordan folk søger at praktisere og reproducere betingelserne for deres specifikke udgave af ’det gode liv’, samt hvordan man ofte vurderer andres levevis ud fra ens egen idé om hvad ’det gode liv’ er dvs. etnocentrisk.

Kultur anskues i etnologisk sammenhæng som praksis og processer, hvori kulturelle former skabes, vedligeholdes og forandres. Den kulturelle variation og kompleksitet analyseres i konkrete versioner og i relation til tidslige, rumlige, sociale og materielle dimensioner og forskelle. Etnologisk forskning undersøger således forskellige former for relationer, idet kulturformer både kan muliggøre hinanden og systematisk udelukke hinanden, sameksistere og konkurrere. Hverdagsliv anskues ikke som et afgrænset eller entydigt fænomen på tværs af tid, rum og socialt miljø. I stedet konstitueres og omformes hverdagslivet som objekt for studier gennem skiftende problematiseringer, politiske dagsordner og kontroverser.

Hverdagslivets socialitet, subjektivitet, diskurser og materialitet undersøges både i kulturhistorisk og i nutidigt etnografisk perspektiv og både indenfor og udenfor Danmark. Den europæiske dimension af etnologi udfoldes når etnologer udforsker konstruktionen af Europa som idé og som rum, og arbejder med forskellige refleksive strategier til at imødegå eurocentriske forståelser af det europæiske, fx ved at se på Europa fra dets periferi, fra andre verdensdeles perspektiv, igennem europæiske grænser, og tematisere Europas (post)koloniale arvegods.

 

 

 

 

 

Forskningsfeltet om forståelser og erfaringer af livet med kroppen spænder tematisk fra måder at sanse sine fysiske omgivelser gennem koreografier og bevægelsesrum over måder at praktisere køn, følelser, affekter og stemninger på, til sygdom, sundheds- og aldringsopfattelser og praksisser. For mange er det gode liv relateret til kroppens materialitet og forgængelighed, der ligesom køn og æstetik er vævet sammen med ideologiske og diskursive processer.

Krop, køn, sanser og affekter undersøges i etnologien ofte i et performativt perspektiv med vægt på praksis og på materielle såvel som diskursive dimensioner, men også fænomenologiske perspektiver på kroppens fremtræden og væren i verden anvendes. De forskellige perspektiver flettes også sammen i interessen for følelser og stemninger som kropslige men også sociale og kulturelle fænomener, idet særlige affekter fx kan ’klistre’ til bestemte kroppe. Etnologiske undersøgelser af kroppe og måder at praktisere sin krop tager ofte udgangspunkt i hverdagslivet, hvor daglige mikropraktiker omkring beklædning, hygiejne, mad og fysisk omsorg for andre, også mere-end-humane kroppe, er i fokus. Dertil kommer selvomsorg og selvforbedrende teknologier, der kan udgøre et omdrejningspunkt i magtforhold og selvoplevelse.

Etnologi har i flere år udgjort et aktivt miljø inden for den humanistiske sundhedsforskning, gennem studier indenfor bl.a. aldring, livsforløb, livsstil, arbejdsliv og sundhedspraksisser. Hverdagslivet er fyldt med genstande, teknologi, information og forståelser af, hvad der er sundt og usundt. Aldring udforskes i en etnologisk optik, f.eks., ikke som noget, der udelukkende tilhører en bestemt livsfase. Fokus er således på livsforløb og på den rolle, som sundhed og sundhedsopfattelser spiller i forskellige livsaldre, og forskellige kulturelle og sociale kontekster. Internationalt samles disse tematikker indenfor feltet Medical Humanities som etnologien bidrager til med et fokus på levevis og livsvilkår, betydninger og meningsdannelse samt sociomaterielle former og praksisser.

Som en naturlig del af aktiviteterne inden for etnologisk sundhedsforskning er der et tæt samarbejde med en række andre fag både indenfor og uden for humaniora, og ofte et tæt samarbejde med eksterne aktører og praksisfelter. De etnologiske forskningsprojekter rummer derfor ofte en tværvidenskabelig dimension, hvor etnologerne bidrager med nutidigt feltarbejde, kulturhistoriske perspektiver samt interventionistiske, samskabende og engagerede tilgange. 

Tilknyttede forskere:  Line Steen Bygballe, Tine Damsholt, Astrid Jespersen, Aske Juul Lassen, Marie Riegels Melchior, Signe Mellemgaard, Katy Kelsey Overstreet, Marie Gorm Aabo

 

 

 

 

Den etnologiske interesse for hverdagsliv og kultur er nært integreret i en opmærksomhed på overordnede samfundsmæssige og politiske forhold og betingelser. Et centralt forskningsfelt er således relationer mellem stat, samfund og borgere, og måden disse udfolder sig i forskellige historiske sammenhænge.

Praksis(ser) og relationer

Af forskningsemner kan nævnes: undersøgelser af skiftende ledelsesrationaler og -teknologier (governmentalities), europæiske, nationale, regionale og lokale tilhørsforhold, forholdet mellem stat og marked, hverdagens rutiner og praksis, subjektiverings- og interpellationsprocesser i relation til individer, livsformer, politiske og sociale institutioner og kollektive aktører. Desuden undersøges forskellige aktørers og (fx sociale, religiøse eller etniske) grupperingers muligheder for at sætte en politisk dagsorden.

Grundlæggende handler det om at kunne begribe, hvordan samfundet på én gang kan rumme forskellige måder at leve på og samtidig have en tilstrækkelig sammenhængskraft til at udgøre en enhed – som det også er indeholdt i begrebet ’samfund’: at finde sammen.

Forskningen lægger vægt på materielle og diskursive praksissers betydning i undersøgelsen af hvordan borgere, samfund og stat formes i lokale, nationalstatslige, europæiske og globale sammenhænge.

Overnationale udviklinger og lokale forandringer

I undersøgelser af nyere tid spiller en række overnationale udviklinger en fremtrædende rolle: europæiseringsprocesser og nye grænsedragninger forandrer staters ageren regionalt og lokalt. Verdensøkonomiens globalisering – og den øgede protektionisme, der i disse år trækker i den modsatte retning – forandrer grundlæggende vilkårene i forholdet mellem stat og borger. Nye ledelsesrationaler forandrer de måder, hvorpå borgere og deres hverdagsliv reguleres eller bliver genstand for interventioner og sociale innovationer, der ofte involverer borgerinddragende processer. Den demografiske udvikling, nationalt såvel som internationalt, ændrer forholdet mellem generationer og fordrer en gentænkning af velfærds- og samfundsmodeller.

Mobilisering af civilsamfundet

Forskningen undersøger desuden forskellige former for mobilisering af civilsamfundet; fx frivillig flygtningemodtagelse og nabohjælp under Corona-pandemien, udlicitering af velfærdsopgaver til frivillige organisationer, samt forskellige grønne bevægelser.

Tilknyttede forskere: Tine Damsholt, Frida Hastrup, Anne Folke Henningsen, Astrid Jespersen, Niels Jul Nielsen, Marie Sandberg, Mark Vacher

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnologi har en lang tradition for at udforske, hvorledes samfundets subsistensgrundlag og produktion i skiftende historiske perioder er knyttet til arbejdsliv, sociale modsætninger, relationen mellem familieliv og arbejde m.v. – hvad enten det drejer sig om det agrare, industrielle eller post-industrielle samfund. Der lægges vægt på at forstå, hvordan forholdene må anskues i et kompleks af hverdagspraksis og materialitet (såsom redskaber og arbejdsprocesser) samt organisatoriske, politiske og diskursive konstellationer. Centralt står endvidere de større historiske forskydninger på disse områder.

Et karakteristisk træk ved den globale magtbalance ved indgangen til det 21. århundrede har været en forskydning fra vest mod øst. Denne udvikling har ikke mindst gjort sig gældende på produktionsområdet. I en årrække har man i Danmark og andre vestlige lande kunnet se, hvordan industri og anden løntung virksomhed er lukket ned eller flyttet ud af landet, for at sikre lavere produktionsomkostninger. En del af denne produktion hentes i disse år ’hjem igen’ som følge af en tiltagende protektionisme og politisk opmærksomhed på forsyningssikkerhed. Samtidig er der kommet et stærkt øget fokus på mere bæredygtige produktionsformer som led i at bekæmpe klimakrise og tab af biodiversitet.

Parallelt med globaliseringen af økonomien blev de nationale arbejdsmarkeder åbnet op, og den arbejdsmarkedsregulering, der var opbygget gennem det 20. århundrede, udfordredes af konkurrerende reguleringsformer fx fra tidligere østbloklande. Arbejdslivet er som led i denne udvikling under grundlæggende forandring, bl.a. på den måde at faste arbejdstider, velafgrænsede fag- og ansvarsområder samt et klart skel mellem arbejde og fritid ikke længere er en selvfølge. ’Aktiv aldring’, ’mental sundhed, ’værdibaseret ledelse’ og ’livslang læring’ er blevet vigtige fokuspunkter i forsøget på at skabe lange og sunde arbejdsliv som modsvar til tendenser, hvor arbejdstagere vender arbejdsmarkedet ryggen gennem ’quiet quitting’, opsigelser og alternative karriereveje. I dag efterspørges fleksible, innovativt orienterede medarbejdere, ligesom det er videnstunge kompetencer, iværksætterånd og innovation der understøttes fra politisk hold, fordi det betragtes som nødvendigt for samfundets overlevelse.

Tilknyttede forskere: Frida Hastrup, Aske Juul Lassen, Niels Jul Nielsen, Katy Kelsey Overstreet

 

 

 

 

Dette forskningsområde beskæftiger sig med studier af kollektive processer vedrørende erindring, glemsel og mindeceremonier – med måder hvorpå fortiden er til stede i nutiden, bliver genstand for forskellige kampe og manifesterer sig igennem forskellige praksisser. Erindringskultur er et centralt begreb i dette felt, gennem hvilket politisk og hverdagslig iscenesættelse og brug af fortiden undersøges, herunder mindesmærker og monumenter i det offentlige rum, samt hvordan museer og andre kulturinstitutioner producerer, forvalter og formidler natur- og kulturarv. Endvidere analyseres hvordan dette knytter an til identitetspolitik og produktion af f.eks. kulturel, religiøs eller national og europæisk identitet.

Udforskningen af dette felt sker både gennem et fokus på materialiteten i kulturarvens erindringssteder og –genstande og ved at anerkende den store rolle, som immaterielle kulturelle praksisser og relationer spiller i det politiske liv og i hverdagslivet.

Overordnede forskningsområder inkluderer kultur- og naturarv, erindringskultur, historiebrug og museumsstudier.

Tilknyttede forskere: Mikkel Bille, Tine Damsholt, Anne Folke Henningsen, Marie Riegels Melchior, Signe Mellemgaard, Marie Sandberg

 

Klimaforandringer, politiske og økonomiske kriser samt demografiske ændringer vil også i fremtiden påvirke menneskers migration og forflytninger. Indenfor dette fokusområde arbejder vi særligt med vilkårene for og de hverdagslige konsekvenser af migration over grænser, og med de transformationer af de nationale og europæiske arbejdsmarkeder og politiske og sociale institutioner, der følger deraf.

Etnologien arbejder med en bred forståelse af migrationsprocesser, som omfatter alle aspekter fra afrejse til ankomst, og inkluderer mange forskellige former for migration fx transitmigration, cirkulær migration og transmigration. Ligeledes er der fokus på de mange forskellige aktører, infrastrukturer og netværk, der er involveret i migrationsprocesser, som fx familien. Migrationens vilkår undersøges i relation til statslige og EU-retslige migrationspolitikker, inklusive sociale teknologier, der regulerer, faciliterer og/eller begrænser migration. Ligeledes lægges der vægt på globale forandringer af virksomheds- og produktionslandskaber og måder, hvorpå henlæggelse af produktion fra Vesten til Asien og Østeuropa påvirker migration.

Dertil kommer den globalt set stigende sikkerhedsliggørelse af grænser efter 11. september 2001, der siden er fastholdt i forbindelse med flygtningestrømme foranlediget af krig og klimaforandringer flere steder i verden, samt en stigende brug af afskrækningspolitik på flygtninge- og asylområdet, som på nye måder har sat migrationens betydning for befolkningers sammenhængskraft og sociale diversitet på den politiske dagsorden.

Set fra migranters perspektiv er der forskellige bevæggrunde for migration; hvad enten denne er fx cirkulær eller møntet på at opnå permanent ophold i et nyt land; migration kan f.eks. være velfærdsbetinget, aldersrelateret, eller ske som følge af familiesammenføring eller flygtningestatus pga. politisk, etnisk eller religiøs forfølgelse. Forskelligartetheden i disse former for migration rejser nye spørgsmål til sociale og politiske rettigheder i de involverede lande.

Europæiske dimensioner af migrationsprocesser er i fokus, men med komparativt udsyn til andre verdensdele. Det er ligeledes et kendetegn for den etnologiske tilgang, at aktuelle migrationsproblematikker anskues kulturhistorisk.

Tilknyttede forskere: Amin Younes Aoussar, Katrine Kohl, Niels Jul Nielsen, Lotte Pelckmans, Marie Sandberg, Mark Vacher, Zachary Whyte

 

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byer. På etnologi udforsker vi, hvordan mennesker forholder sig til de sociale og rumlige kvaliteter af byerne. Gennem studier af fortiden og nutiden undersøger vi, hvordan mennesker bruger, tilpasser sig og giver mening til bymiljøer. Udgangspunktet for vores studier er at se på, hvordan materielle kvaliteter, ideologier, design og teknologier er viklet ind i oplevelsen og skabelsen af byrum.

Vores forskning udforsker i øjeblikket teknologiernes rolle i bolig- og byrum, atmosfærer og sensorisk politik. Derudover undersøger vi byer som designede miljøer formet af ideologier vedrørende hverdagsliv, produktivitet, forbrug og mangfoldighed. Gennem etnografisk og kulturhistorisk forskning ser vi, hvordan sådanne ideologier materialiserer sig, og lige så vigtigt, hvordan de kolliderer med byen som levet rum.

Byer spiller en nøglerolle i den såkaldte antropocæne æra. Som steder med koncentreret emission af kuldioxid, trængsel og forbrug spiller de ikke kun en rolle i at forme planeten, de repræsenterer også en stor udfordring for udviklingen af en bæredygtig fremtid. I takt med at byer vokser og tiltrækker et stigende antal mennesker, er der behov for at forstå, hvordan det bebyggede og beboede miljø ikke blot er rum for mobilitet, søvn og arbejde, men også involveret i processer med identitetsdannelse og konflikt. Den grønne omstilling involverer nytænkning af den urbane infrastruktur, der både integrerer energieffektive teknologier, håndtering af vand og varme på et strukturelt niveau og spørgsmål omkring trivsel, sikkerhed og sundhed på et mere grundlæggende menneskeligt niveau. Med andre ord, hvordan vi (re)designer byer, og hvordan vi (re)organiserer vores liv i dem, er af eksistentiel betydning ikke kun for byboere (menneskelige og ikke-menneskelige), men også på globalt plan.

Ved at fokusere på de mange sammenhænge mellem strukturelle og eksistentielle parametre giver etnologien afgørende perspektiver på levemåder og forestillinger om fremtiden, der former det byggede miljø.

Tilknyttede forskere: Mikkel Bille, Anne Folke Henningsen, Mark Vacher, Adam Veng

 

 

Et af Afdeling for Etnologis forskningsområder fokuserer på relationer mellem mennesker og deres omgivelser. I nutidigt og kulturhistorisk perspektiv udforsker vi måder, hvorpå miljø, mennesker, historier, ressourcer og steder medskaber hinanden og undersøger, hvordan specifikke kulturelle praksisser både strukturerer og bliver struktureret af den fysiske omverden. Det er præmis for forskningen, at kultur og natur anskues som sammenfiltrede.

Forskningen i etnologi fokuserer aktuelt på felter som naturhistorie-skrivning, omstilling i landbruget, relationer mellem dyr og mennesker, klimaforandringer, fødevareproduktion, praktisering af bæredygtighed i hverdagen og grøn byudvikling. Samtidig undersøger vi den kulturhistorie og de samfundsmæssige forhold, politikker, teknologier, vidensøkonomier og fremtidsvisioner, der indrammer disse felter.

De igangværende økologiske kriser – klimaforandringer, miljøproblemer, biodiversitetstab – kalder på grundforskning i visioner for kulturel og samfundsmæssig forandring. Grøn omstilling, uanset om den tænkes nationalt, regionalt eller globalt, kræver nye kulturelle praksisser, såvel som mobilisering af kulturhistoriske ressourcer til krisehåndtering. Hvis nutiden er antropocæn – menneskeskabt – er vi nødt til at forstå, hvordan historisk og geografisk specifikke ressourcepraksisser er blevet til, hvad enten de finder sted indenfor familielivet, som nationale projekter, gennem videnskabelige fremskridt, eller som global kapitalistisk udnyttelse. 

Etnologi arbejder med materiale i forskellige skalaer, med et samtidigt blik for nutider, fortider og fremtider, og med såvel menneskelige som mere-end-menneskelige aktører. Som sådan rummer etnologi afgørende indsigter i landskaber, miljø og bæredygtighed.

Tilknyttede forskere: Mikkel Bille, Signe Brieghel, Tine Damsholt, Frida Hastrup, Signe Mellemgaard, Niels Jul Nielsen, Katy Overstreet, Mark Vacher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere og undervisere

Navn Titel Telefon E-mail
Aabo, Marie Gorm Ph.d.-stipendiat   E-mail
Aoussar, Amin Younes Ph.d.-stipendiat +4535324284 E-mail
Bille, Mikkel Professor   E-mail
Brieghel, Signe Skjoldborg Studielektor +4535331497 E-mail
Damsholt, Tine Professor +4551298920 E-mail
Depner, Louise Kjærgaard Ph.d.-stipendiat +4535333909 E-mail
Hastrup, Frida Lektor - forfremmelsesprogrammet +4551298963 E-mail
Henningsen, Anne Folke Lektor +4551299011 E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Professor +4520972205 E-mail
Kohl, Katrine Syppli Postdoc +4535333828 E-mail
Lassen, Aske Juul Lektor +4522920212 E-mail
Mellemgaard, Signe Lektor +4551298933 E-mail
Nielsen, Niels Jul Lektor +4551299095 E-mail
Overstreet, Katy Kelsey Tenure Track Adjunkt +4535324775 E-mail
Pelckmans, Lotte Lektor +4535334693 E-mail
Poulsen, Rasmus Rask Postdoc +4524401203 E-mail
Riegels Melchior, Marie Lektor +4523707974 E-mail
Sandberg, Marie Lektor - forfremmelsesprogrammet +4551299017 E-mail
Steen Bygballe, Line Ph.d.-stipendiat +4528900122 E-mail
Vacher, Mark Lektor +4551298578 E-mail
Veng, Adam Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail
Whyte, Zachary Lektor   E-mail