Emilie Paaske Drachmann

Emilie Paaske Drachmann

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Fra fortegnelse til UNESCO: kulturarvsliggørelsen af immateriel kulturarv i Danmark.
I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan arbejdet med UNESCOs konvention om immateriel kulturarv udfolder sig i Danmark. UNESCOs konvention fra 2003 har til formål at sikre immateriel eller uhåndgribelig kulturarv i verden.
Selvom Danmark har været tiltrådt konventionen siden 2010, var det først i 2018, at daværende kulturminister Mette Bock åbnede for, at danske udøvere af immateriel kulturarv kunne søge om at blive optaget på enten konventionens repræsentative liste eller i registret over gode sikringspraksisser. Derfor er der heller ikke indtil videre forsket i, hvordan ansøgningsprocessen og udvælgelsen af danske bidrag foregår. Målet med mit projekt er at følge danske ansøgningsprocesser, fra ansøgningerne udarbejdes af frivillige, interesseorganisationer eller foreninger i Danmark over den administrative behandling af ansøgningerne hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek til Kulturministeriets udvælgelse af, hvilke(n) ansøgning(er), der endeligt skal indsendes til UNESCO.
Jeg interesserer mig bl.a. for, på hvilke måder den danske tilgang og ansøgningsproces minder om eller adskiller sig fra andre landes, og om man kan tale om en særlig dansk forståelse af begrebet immateriel kulturarv. Desuden vil jeg se på, hvilken betydning det har for en tradition eller en kulturel praksis at blive udpeget som immateriel kulturarv – en proces, man inden for forskningen kalder for kulturarvsliggørelse.
Projektet foregår i samarbejde mellem faget etnologi ved Københavns Universitet og Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Interesseområder

Kulturarv, historiebrug, erindring, internationalt kultursamarbejde, materialitetsteori

ID: 231742800