Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Tim Flohr Sørensen

Tim Flohr Sørensen

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg er en reaktionær arkæolog, hvis primære forskning er samtidsarkæologisk og teoretisk. I min forskning er samtidsarkæologi og teori på mange måder tæt knyttet sammen, fordi mit empiriske arbejde ikke søger at forstå en afgrænset fortidig epoke eller genstandskompleks. Det fokuserer i stedet på det arkæologiske arbejde i samtiden som et metodeteoretisk eksperimentarium, der afsøger grænserne for, hvad der er muligt inden for arkæologien. Samtidsarkæologien er i mit arbejde således defineret som:

 1. studiet af uafsluttede processer
 2. studiet af det skjulte eller uerkendte
 3. studier betinget af subjektivitet
 4. studier, der forsøger at gøre det velkendte fremmed
 5. studier, der flytter fokus fra årsager til konsekvenser

Siden 2005 har jeg forsket i kirkegårde i Danmark i et samtidsarkæologisk perspektiv. Mit arbejde er i de senere år blevet komplementeret af studiet af moderne forfalds- og ruinprocesser (se aktuel forskning).

Andre dele af min forskning kredser om den ældre del af bondestenalderen i studiet af stendysser og jættestuer, om ældre bronzealders gravhøje og kremeringspraksisser, samt metalteknologi i ældre bronzealder i forhold til fænomener som prototyper, kopiering og serieproduktion.

Rent tematisk har jeg fokuseret på fænomener som begravelse, arkitektur og teknologi, og mere overordnede arbejdet med arkæologisk teori, særligt materialitetsstudier, men også med mere abstrakte emner som tid og temporalitet, lys, fravær, bevægelse, sanser, følelser, affekt og atmosfære.

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning sigter mod at undersøge arkæologiens metodeteoretiske muligheder i et ’post-historisk’ perspektiv: hvis det samtidsarkæologisk vilkår betyder, at faget ikke længere er retrospektivt, så må de spor, vi studerer, udgøre en anden slags ressource end den, der søger at forklare og forstå afsluttede begivenheder. Jeg prøver derfor at tage det empiriske genstandsmateriale for pålydende i sin uafsluttethed. Jeg er særligt interesseret i at udvikle et samtidsarkæologisk forskningsfelt, som kan danne rammen om en gentænkning af arkæologiens tidsbegreber. Disse kredser i høj grad om kronologi og lineraritet, men har behov for at blive komplementeret af en begrebsdannelse, der kan rumme det præsente og det multitemporale i det uafsluttede.

 

Jeg er især interesseret i at bore mig dybt ned i overfladen, og undersøge arkæologiske udfordringer, som altid presser sig på inden for denne faglighed. Min forskning kan derfor på ingen måde karakteriseres som banebrydende, innovativ, original, nytænkende, avantgarde eller skelsættende. Jeg søger snarere at holde fast i de spørgsmål, som har præget arkæologien siden sin oprindelse i 1800-tallet: hvordan forholder arkæologien sig til det faktum, at dens kildemateriale altid er karakteriseret ved en vis grad af forsvinding, ved fragmentation og ved uklarheder?

 

Denne forskning tager afsæt i studier af arkæologiske de/formationsprocesser på kirkegårde og i forskellige moderne ruiner, herunder forfaldne beboelsesejendomme, militæranlæg og industrivirksomheder.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i teoretiske kurser på BA- og KA-niveau, samt temakurser på KA-niveau.

Jeg vejleder gerne BA-projekter og KA-specialer i de følgende perioder og emner:

 • nyere tid og samtid
 • tidlig- og mellemneolitikum
 • ældre bronzealder
 • død og begravelse
 • materialitetsstudier
 • arkæologisk teori
 • landskabsstudier og arkitektur
 • samtidsarkæologi og kulturarv
 • ruiner og forfald
 • emotioner, affekt, atmosfære, sanserne
 • tid, temporalitet og kronologi

 

Specialevejledning

Jeg vejleder løbende specialestuderende og har afsluttet 18 specialer siden 2014.

 

Ph.d.-projekter

Jeg fungerer som bivejleder for Pernille Desirée Peiter Pantmann (Københavns Universitet), Casper Toftgaard (Københavns Universitet), Julie de Vos (Aarhus Universitet), Silke Holmqvist (Aarhus Universitet) og Linda Boye (Københavns Universitet). Jeg har desuden fungeret som bi-vejleder for Anna Severine Beck (Aarhus Universitet) og som 'external advisor' for Sebastian Becker (afsluttet, University of Cambridge).

ID: 101367240