Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Birgitte Romme Larsen

Birgitte Romme Larsen

Ekstern lektor

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Danmark, Skandinavien, landdistrikter

Tematisk specialisering: Migration, flygtninge, asylcentre og asylansøgere, integration, velfærdsstaten, familie, børn og unge, domestiske rutiner, lokalsamfund, naboskab, social inklusion og eksklusion, det hverdagslige møde mellem migranter og lokale indbyggere i danske landdistrikter

Metodisk specialisering: Antropologi, etnografi, deltagerobservation, kvalitative interviews

 

Aktuel forskning

Min forskning og undervisning fokuserer på migrations-, flygtninge- og inklusionstematikker i dansk/skandinavisk sammenhæng.

Impact

- Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, fremhæver min nuværende og tidligere forskning som eksempel på den impact, forskere har i samfundet. Læs HUM-udgivelsen om social impact, indeholdende min forskningscase 'Asylcentret som just another local institution':

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/pdf/Impact_cases_august_17.pdf (PDF)

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/ (Online)

- Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) anvender min nuværende forskningscase omhandlende asylcenternaboskab som et eksempel på humanistisk forskning med samfundsimpact. Læs DFF-pjecen om samfundsimpact og min forskning, og se DFF's korte dokumentar om min forskningscase:

https://dff.dk/aktuelt/humanistisk-forskning-vigtigere-end-nogensinde

https://www.youtube.com/watch?v=tKDnw1XSuTw


POSTDOC, samt Adjunktpædagogikum (TLHE). Mit nuværende forskningsprojekt (2015-18), bevilget af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), bærer titlen "Practising neighborliness in public space: an ethnographic study of everyday social encounters among asylum seekers and local residents in rural Denmark". Det udgør en antropologisk undersøgelse af det hverdagslige møde og naboskab mellem asylansøgere og lokale indbyggere i en mindre dansk by, landsbyen Jelling i det sydlige Jylland (3.300 indbyggere). Her er et asylcenter placeret i selve bymidten, og inden for selve asylcenterområdet finder man endvidere en række lokale, kommunale institutioner (børnehave, dagpleje og skole) placeret side om side med centrets egne tilsvarende institutioner, mens den lokale fritidsklub benyttes af både byens og asylcentrets børn/unge. Projektet undersøger, på hvilke måder en sadån daglig fysisk interaktion leder til forskellige former for sociale møder i hverdagen asylansøgere og lokale borgere imellem. Undersøgelsen sigter ikke til en analyse af dette møde med afsæt i en foruddefineret 'os'-'dem'-dikotomi, men i stedet søger studiet rettere at forstå, hvordan - på mikro-sociologisk plan - forskellige forståelser af samhørighed og adskillelse bliver til og vedtages i det daglige, gennem det fysisk og socialt at færdes i det samme lokale, offentlige rum. Empirisk og teoretisk ønsker projektet at bidrage til en viden om, hvordan relationer af nærhed og distance formes og praktiseres i det daglige, på tværs af etnicitet og socio-legal status - på en og samme tid belyst ud fra migranter og lokales perspektiv. Videre ønsker projektet at bidrage til en viden om multikulturel sameksistens i ikke-urbane kontekster og forskellige lokale udfald og konsekvenser af migration i en rural sammenhæng.

POSTDOC. Efteråret 2015 afsluttedes det korterevarende postdoc-projekt "Den nye landbefolkning: asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter". Undersøgelsens formål var at indsamle og formidle praktisk erfaring og viden om den hverdagslige relation mellem mindre lokalsamfund og asylcentre, for herigennem at bidrage til et funderet videns- og beslutningsgrundlag inden for området, samt bane vej for lokale løsningsforslag i forhold til gældende problematikker omkring asylcentres placering i danske landdistrikter. Projektet støttedes af Landdistriktspuljen under det nu forhenværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er udført i samarbejde med Professor Karen Fog Olwig og postdoc Zachary Whyte ved Institut for Antropologi.  

POSTDOC. I regi af Antropologisk Analyse (v. Institut for Antropologi), og i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF), afsluttede jeg i 2013 et kortevarende postdoc-projekt i form af et kvalitativt studie af tidsanvendelse og forbrug i etniske minoritetsfamilier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund. Undersøgelsen fokuserede på, hvilke faktorer og prioriteringer, der spiller ind på familiemedlemmernes daglige valg og muligheder i spændingsfeltet mellem familieliv, arbejdsliv og fritid. Undersøgelsen er mundet ud i en monografi udgivet ved Syddansk Universitetsforlag.

PH.D. Under mit Ph.d.-projekt, "Ind i Danmark", bevilget af Danmarks Frie Forskningfond (DFF), og som afsluttedes ved Institut for Antropologi i 2011, udførte jeg feltarbejde blandt nyligt anerkendte flygtningefamilier, tvungent boligplacerede for en tre-årig periode i mindre lokalsamfund i danske landområder. I afhandlingen udforskedes det, hvad der sker, når denne større landspolitiske, velfærdsstatslige spredningspolitik og integrationsdagsorden materialiserer og konkretiserer sig lokalt, idet den omsættes til praksis mellem mennesker. De analytiske hovedtemaer var udgjort af de forhandlinger af inklusion, eksklusion og tilhørsforhold, som konkret finder sted i det daglige interaktionsfelt mellem flygtningefamilierne og deres lokale sociale omgivelser (kommunale integrationsarbejdere, skolelærere, børnehavepersonale, frivillige flygtningehjælpere, naboer, m.v.). 


 

ID: 8826