Juliane Engelhardt

Juliane Engelhardt

Lektor

Aktuel forskning

Presentation in English:

 https://saxoinstitute.ku.dk/staff/?pure=en/persons/32249

 

Mit igangværende forskningsprojekt er en komparativ undersøgelse af de asketiske (i.e. puritanske, jansenistiske, pietistiske og metodistiske) vækkelsesbevægelser, der opstod i England og Skotland, Frankrig, Det Tysk-romerske Rige og Danmark-Norge i 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Undersøgelsen er primært religionssociologisk, idet jeg undersøger hvorledes vækkelserne skabte nogle kulturelle normer og mentale begrebsrammer, der i sekulariseret form blev helt centrale i de nordeuropæiske lande. inspirationskilder er Max Webers og Ernst Troeltschs analyser af forholdet mellem religiøs askese og rationalitet i oplysningstiden, Grace Davie og Shmuel Eisenstadts teorier om religiøse vækkelser og moderniseringsprocesser, samt Pierre Bourdieus analyse af, hvorledes forskellige befolkningsgrupper anvender forskellige dele af den materielle kultur som statusmarkører. Dermed skabes distinktioner udadtil og fællesskaber indadtil i de respektive grupper. Projektet knytter an til den forskning i religiøse vækkelser og fundamentalistiske bevægelser, der i øjeblikket vinder stærkt frem i internationale forskningsmiljøer, først og fremmest i Tyskland, Storbritannien og USA.

Min ph.d.-afhandling om de patriotiske selskaber (2005) var en undersøgelse af de kulturelle og organisatoriske processer i overgangen fra standssamfund til moderne borgerlige samfund. Emnemæssigt ligger afhandlingen inden for politisk idéhistorie og kulturhistorie og er metodisk forankret i sociologisk historie. Undersøgelse viste hvordan middelklassen udviklede en borgerlig kultur og identitetsfølelse, der på længere sigt placerede den som en central magtfaktor i både den offentlige debat og i det politiske liv. En redigeret udgave af afhandlingen udkom i 2010.

Primære forskningsområder

Komparativ europæisk historie i perioden 1650-1850 og primært politisk kulturhistorie, idéhistorie og sociologisk historie, herunder religionssociologi 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg vejleder gerne i andre områder, end mit forskningsfelt umiddelbart indbyder til og har allerede vejledt en del specialer, der periodemæssigt eller emnemæssigt ligger udenfor.

Tidligere undervisningsforløb

Områdekurser:

Dansk og europæisk idéhistorie 1660-1830

Nationalisme og statsdannelser 1648-1848

Religion og moderniseringsprocesser 1675-2009

Den europæiske oplysningstid mellem emancipation og disciplinering 

Civilreligon i USA. Nationalisme, religion og historiens brug

Oplysningstiden som ideal eller dystopi. 1700-tallet i dansk og international forskning

 

Desuden fællesforelæsninger: Historie og sociologi

                                            Oplysningstiden

 

Sidst opdateret februar 2018

ID: 9515