Henriette Syrach Lyngstrøm

Henriette Syrach Lyngstrøm

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning forår 2024:

Metode 3 (BA-niveau)

Forskningsområde: Klosteret mellem arkæologi og historie (BA-niveau)

Viden, teknologi og håndværk (KA-niveau)

Tidligere undervisning: Eksperimentelarkæologi (BA-tilvalgsfagskursus, 15 ECTS), Arkæologisk Periodekursus 1 (BA-kursus, 15 ECTS), Forum for eksperimentelarkæologi (BA & KA), Forskningsfredage (BA & KA), Arkæologi i Danmark og Nordeuropa 2 (BA-kursus, 15 ECTS), Arkæologisk Periodekursus 4 (BA-kursus, 15 ECTS), BA-projekter (15 ECTS), KA-projekter (15 ECTS), Eksperimenterende Kulturhistorie (KA-kursus, 15 ECTS), Viden og Kunnen (KA-kursus 15 ECTS), Byen - mellem arkæologi og historie (15 ECTS) samt vejledning på skriftlige og mundtlige opgaver på KA-niveau (15-30 ECTS).

Vejledning forår 2024:

Tre BA-projekter, fire specialer og et phd-projekt

 

Jeg har været hovedvejleder på følgende ph.d. afhandlinger:

2010 "To par strixstrømper oc en nattrøie naccarat." Filtede og strikkede tekstiler fra omkring 1700 fundet i Københavnske byudgravninger - og sammenhænge mellem tekstilers farve og bevaring

2010 Provenance of Pre-Roman Iron Age textiles - methods development and applications

2012 Kommunikation, kulturmøde og kulturel identitet - tingenes rejse i Skandinaviens vikingetid (med L. Jørgensen og M. Roslund)

2014 Bygning og brug af skibe til krigsførelse i 1000-tallets danske rige

2016 Bålets betydning. Ligbrænding i Danmarks oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter

2017 Mellern brosten, knyst, skolæst og mode. Sko fra 1300-1800 fra arkæologiske udgravninger i København (med C. Jahnke)

2018 Dragtfortællinger fra voldgraven. Klædedragten i 1600-tallets København, baseret på arkæologiske tekstiler fra Københavns Rådhusplads (med M. Ringgaard & M.L. Nosch)

2020 Vikingeskattenes mennesker (med C.Jahnke / C. Kilger)

 

Jeg har vejledt og eksamineret på følgende specialeemner:

Neolitikum

 • Enkeltgravsøksens anvendelse - en eksperimentel undersøgelse af skafthuløksens praktiske anvendelse igennem forsøg og slidsporsanalyse (KA 2018-ordn. 2020)
 • Et arkæologisk kulturmøde – i teori og praksis med udgangspunkt i enkeltgravskulturen (KA 2012)
 • Spidsnakkede flintøkser - på Sjælland og i Sydsverige (KA 2009) 
 • I skyggen af jernalderen - analyse af tragtbægerkultur vest for Roskilde (KA 2007)

Bronzealder

 • Fårdrupøkserne – en kilde til den ældste bronzealders støbeteknologi (udv. KA 2012) 
 • Højbjerggård. Subsistensøkonomi og ressourceudnyttelse på en boplads fra yngre bronzealder (KA 2011)
 • Symbolsk fortolkning af kvindeligt gravgods i ældre bronzealder (MA 2010)
 • Identitetsskabelse og interaktion i ældre bronzealder …. En lokal analyse af gravritual i Thy (KA 2007) 
 • Mark og Mose - deponeringer i ældre dansk bronzealder (KA 2005)

Jernalder

 • Theory in Iron - Coming to Grips with aberrant ferrous Technology (KA 2018-ordn. 2023)
 • Fibler som nonverbale inddikatorer på etniske grupperinger i Sydskandinavien under yngre germansk jernalder (KA 2018-ordn. 2022)
 • Tavlspil i nordisk oldtid (KA 2018-ordn. 2021)
 • Sensoriske aspekter af kunnen: et studie af jernets chaîne opératoire (KA 2018-ordn.2021)
 • Archaeological Period Designations: Examination of the circumstances behind the naming of the Pre-Roman Iron Age (KA 2018-ordn. 2020)
 • The Importance of Defense - A Comparative Analysis and Discussion of the Mail Pieces from the Danish Roman Iron Age (KA 2018-ordn. 2020)
 • Smeden - "som bekendt den mest ansete af alle Haandværkere" (KA 2019)
 • Betragtninger fra pløjelaget - Øster Vandet - fragmenter af en detektorlokalitet i den yngre germanske jernalders Thy (KA 2018)
 • TAK 1729 Sækken - et nordsjællandsk skattefund (KA 2017)
 • Broskov og Broholm – en sjællandsk gravplads fra yngre romersk jernalder fund, kontekst og udgraver (KA 2014)
 • Den jyske marchlejr. Romersk indflydelse på germanske fæstningsværker med udgangspunkt i Priorsløkke fæstningen (KA 2014)
 • Gravlagt i kedler – førromerske kedelgrave i Danmark (KA 2014)
 • At begå sig med døde – rumlig kategorisering af levende og døde i ældre germansk jernalder i Nordjylland (KA 2013)
 • Skaktfragmenter & Makrofossiler – to oversete kilder til forståelsen af jernudvinding og håndværksorganisation (KA 2012)
 • Kilder til kost - en diskussion af høstredskaber og stabile isotopers bidrag til en tolkning af kost i romersk jernalder(KA 2011)
 • Bebyggelse i tid og rum. Anvendelsen af kulstof-14 daterede hustomter i strukturelle og rumlige analyser af bebyggelsen på Fyn (KA 2011)
 • Gravskik i førromersk jernalder på Sjælland – en refleksion af et socialt stratificeret samfund (KA 2010)
 • Sen førromersk jernalder i Sydskandinavien (KA 2009)
 • Jernudvinding på Sjælland - en kontinuerlig proces. Studier af jernudvinding på Sjælland fra bronzealderens per. VI til yngre germansk jernalder (KA 2008)
 • 15 års bopladsarkæologi - gård og landsby på Sjælland, Lolland og Falster (KA 2001)

Vikingetid og middelalder

 • Hvor var religionen - og kan vi finde den igen? (KA 2018-ordn. 2024)
 • The axe in mediaeval Denmark (KA 2018-ordn. 2023)
 • Skrammel, souvenirs & sølv. Tværfaglige undersøgelser af digler fra ældre middelalders Ribe (KA 2018-ordn. 2021)
 • Towards an Archaeology of Colour - Interpreting Viking age pigment utilisation (KA 2018-ordm. 2021)  
 • Klimaændringer og konsekvenser (KA 2018)
 • Den sene vikingetids amfibiske enhed - en undersøgelse af den militære kapacitet for de amfibiske enheder, som opererede i angelsaksiske områder under Svend Tveskægs operationer fra 991-1013 e.v.t. (udv. KA 2017)
 • Shields and Martial Practices of the Viking Age: Shield Finds from Viking Age Denmark and the Functional Aspects of Round Shield Construction and Use (KA 2016)
 • Alle tiders materiale. Træs rolle gennem historien, belyst ud fra arkæologiske fund (KA 2016)
 • Klinkbyggede kister. En kritisk gennemgang af vikingetidenssvognfadingsgrave med fokus på kisternes konstruktion (KA 2016)
 • Anløbspladser i perioden 900 e.Kr. til 1200 e.Kr. Brug, udvikling og økonomi (KA 2015)
 • Sandagergård II. En vikingetidsgravplads der blev administrativt klemt – og næsten glemt (KA 2014) 
 • Sten i grave. En kvantitativ analyse af sten i jordfæstegrave fra 520/30 – 1050 e.Kr. i Danmark, med nærmere analyse af otte udvalgte gravpladser (KA 2014) 
 • Sig Syd – En port mod vest? Aspekter af en detektorlokalitet (KA 2013) 
 • Flere i graven – ældre romersk jernalder til vikingetid i Danmark (MA 2012)
 • Gotiske træk i nordsjællandske kirker – en analyse af gotikken i landsbykirker (KA 2012)
 • Nære og fjerne forbindelser på udvalgte vikingetidsgravpladser i Danmark. Hvad kan arkæologi og naturvidenskab fortælle os? (KA 2011)
 • De runde kirkegårde i det nordatlantiske område - hvorfor tolkes de som de gør, og hvordan kan de ellers tolkes? (KA 2008)
 • Nærstudie af kufiske mønter i Danmark i perioden 750-1050 - med udgangspunkt i det samlede materiale fra hele Danmark (KA 2008) 
 • Vikingetidens gravfundne tekstiler (KA 2008)
 • Kontinental og insulær import i Sydskandinaviens vikingetid (MA 2007)
 • Hændelser ved Vand - en analyse af våbendeponeringer fra vikingetid på Sjælland og Skåne (MA 2004)
 • Kystens betydning(sløshed). Forskelle og ligheder ved det arkæologiske materiale i kyst- og indlandssogne ved Køge Bugt fra 800 til 1288 (KA 2002)

Nyere tid

 • Relationer mellem menneske og tamfugle fra renæssancens Kongens Nytorv (KA 2018-ordn. 2022)
 • Et tegn på klæde: et arkæologisk vidnesbyrd om import, produktion, handel og forbrug af klæde i renæssancens København (KA 2018-ordn.2020)
 • Byens folk vs. Søens folk - en komparativ analyse af brug og forbrug af kridtpiber fra et urbant miljø og et maritimt miljø (KA 2016)
 • Kirkegården for Almindeligt Hospital KBM 3313 (KA 2010)
 • Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen – et case study i nyere tids arkæologi (KA 2010)
 • Klude, klæder og kilder - en kritisk analyse af arkæologisk og historisk kildemateriale (MA 2009)
 • SKO. Fra 1700-talslossepladsen på Esplanaden, København. En vurdering af nyere tids arkæologi (MA 2007)

Museal og administrativ praksis

 • Uncovering past tendencies for future insight: A comparative study of the research of Greenlandic Inuit remains from archaeological sites (KA 2018-ordn. 2023)
 • Nok se men ikke røre! En undersøgelse af sansernes betydning for forståelsen af genstande i arkæologiske udstillinger (KA 2018-ordn. 2023)
 • Digital Unearthing Storeroom Artifacts (KA 2018-ordn. 2022)
 • Gråzonekulturarv - en undersøgelse af forvaltningen af den danske bygningsarv (KA 2018-ordn. 2020) - i samarbejde med Tim Flohr Sørensen
 • Dyrkning af forfald. Et studie af den arkæologiske kulturarv i det dyrkede landskab (KA 2019)
 • Mellem gæst og genstand. En undersøgelse af formidlingen af jægersamlerkulturerne på de nord- og østsjællandske museer (KA 2016)
 • Arkæologisk museumsdidaktik til grundskoleelever i Danmark. Teoretisk, praktisk og som anbefaling til de danske kulturhistoriske museer (KA 2014)
 • Detektorarkæologi, danefæforvaltning og tilgængelighed – en analyse og diskussion af dansk detektorarkæologi og digitale platforme (KA 2014)
 • De nedbrudte knogler som pixel og voxel – CT-scanning som metode til undersøgelse af arkæologisk materiale (KA 2013)
 • Bevaring af fredede fortidsminder – implementering af museumslovens § 29f på uddannelsen landmand med speciale – med henblik på større efterlevelse af loven hos fremtidige generationer af landbrugere (KA 2010)
 • Død og betragtet - om behovet for etiske retningslinjer i forbindelse med udstilling af moselig (KA 2008)
 • Eksperimentelarkæologi. Forskning og formidling (KA 2003)
 • Museal formidling, arkæologi og den nationale myte. En komparativ analyse af Kongernes Jelling, Gamla Uppsala - Historisk Centrum og Sutton Hoo Visitor Centre (KA 2003)
 • Repatriering til oprindelige folk - en udfordring for fremtidens museum (MA 2002)

 

Primære forskningsområder

Geografisk og kronologisk specialisering:

Tematisk specialisering:

 

 

ID: 8015