Snyd i skriftlige hjemmeopgaver


Plagiat, dvs. mere eller mindre tekstnær afskrift efter andre uden kildeangivelse, anses på universitetet for en meget alvorlig forseelse, der kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis man bliver afsløret. Det er derfor vigtigt som studerende at have en arbejdsform, der ikke utilsigtet fører til, at man kan blive anklaget for plagiat.

Universitetet søger gennem sine uddannelser blandt andet at oplære de studerende i videnskabelig redelighed. Nu er videnskabelighed jo ikke i sig selv noget særlig veldefineret, men et element, der går igen i mange definitioner, er kravet om gentagelighed. Videnskabelige eksperimenter skal være beskrevet så detaljeret, at de kan gentages af andre.

Det giver selvfølgelig ikke den store mening inden for humaniora, og så alligevel. De forskningsresultater, der fremlægges, skal kunne gås efter i sømmene. Som selve videnskabens væsen fordres der derfor en betydelig åbenhed om, hvorfra hvilke oplysninger og indfald hidrører. Og derfor er gengivelse af andres formuleringer eller ideer uden kildeangivelse videnskabeligt uredelig.

Nu er der jo godt nok meget få af os, som overhovedet i løbet af livet opnår at få bare en (i egentlig forstand) original ide. Og man kan jo ikke altid angive alle sine – stadig flere – implicitte inspirationskilder. Men ved at følge de nedenstående retningslinier, kan man i det mindste føle sig nogenlunde sikker på at opføre sig videnskabeligt redeligt.

Citater fra andres tekster – også oversatte fra fremmedsprog – skal altid forsynes med citationstegn og kildeangivelse.
Tekstnære parafraser af andres tekster skal altid forsynes med kildeangivelse.
Gengivelse af andres ræsonnementer skal altid forsynes med kildeangivelse.
Faktuelle oplysninger, der ikke er hverdagsagtige og banale, skal altid forsynes med kildeangivelser. Disse angivelser kan godt gælde længere afsnit af opgaven, men så skal det formuleres eksplicit (f. eks.: For resten af dette kapitel, se T. Hägerstrand 1975).
Tekster på Internettet er også tekster, og der gælder helt de samme regler for dem som for trykte tekster. Da web-baserede informationer er mere labile end gammeldags analoge materialer, er det imidlertid vigtigt sammen med kildeangivelsen at oplyse citat-tidspunktet.
Hvis der ved en eksamen er mulighed for både at gå op individuelt og flere sammen, betragtes det som eksamenssnyd, hvis en studerende, som har meldt sig til individuel eksamen, alligevel løser opgaven sammen med andre. Det er altså vigtigt at melde til den rigtige eksamensform.
De ovenstående retningslinier henvender sig i sagens natur til studerende, som ikke har nogen intention om at snyde. For desværre synes antallet af studerende, der afsløres i utilsigtet videnskabelig uredelighed at være stigende. En væsentlig årsag til denne udvikling kan være benyttelsen af digitale notater fra undervisning og læsning i opgaveskrivningsprocessen. Vær derfor meget opmærksom på, hvis du under arbejdet med en tekst tager notater, der er så tekstnære, at det fordrer kildeangivelse eller ligefrem citationstegn, hvis de senere indgår i en opgavebesvarelse.

For universitets regelsæt vedrørende videnskabelige uredelighed henvises til https://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/ 


Bo Fritzbøger, 11. marts 2008
Studieleder