Rum/Sted – et SAXO netværk

Formål
Netværkets mål er at samle forskere fra SAXO-Instituttet med interesse for fysiske rum og konceptualiserede/metafysiske rumligheder og steder inden for kulturhistoriske studier. Udgangspunkt for netværket er en fælles analytisk interesse for rum-/stedslighed, og vi forventer at kunne lære meget af hinandens tilgangsvinkler og metoder på tværs af fagskel samt periodiske og emnemæssige interessefelter.

Baggrund
Den rumlige vending inden for mange kultur- og samfundsvidenskaber har fået geografifagets klassiske splittelse mellem kvantitativt, generaliserende nomotetiske og kvalitativt tolkende ideografiske videnskabsidealer til at fremstå klarere end nogensinde (Warf & Arias 2009). Netop spændingen (eller dialektikken) mellem det målbare, objektive, euklidiske rum og det sansede (ikke mindst sete), relationelle, konstruerede sted fremstår stadig tydeligere som selve fagets kerne. Geografien oversætter så at sige ideelt ”stedets historie på en sådan måde, at de subjektive og objektive realiteter, der udgør vores forståelse af stedet, forbliver forbundne” (Entrikin 1991).

Det konceptualiserede sted er et klassisk humanistisk forskningsfelt i hvilket forskningen har fokuseret på stedets konstruerethed og denne som en kontinuerlig og altid anfægtede proces (Halttunen 2005). Interessen for den mere håndgribelige rumlige dimension i de kulturhistoriske fag har også været voldsomt stigende det sidste årti. Kilderne - fx historiske kort, arkæologiske registreringer og moderne naturgeografiske kortlægninger er gennem omfattende digitaliseringsarbejder blevet lettere tilgængelige. Samtidigt er det med fremkomsten af GIS-programmer (Geografiske Informations Systemer) blevet langt lettere at overskue, bearbejde og analysere stadigt større og stadigt mere komplekse data. Mulighederne er altså blevet større, men de faglige udfordringer er uændrede.

Netværket
Fælles for interessen for rum og sted er kombinationen af erindringer, oplevelser og materialitet, som sammentræf i menneskers, genstandes og ideers indbyrdes bevægelser i tid og rum. Vi forstiller os, at netværket skal bevæge sig frit frem og tilbage henover rum/sted dikotomien for at udforske deres forbundethed? Hvordan informerer de forskellige tilgange hinanden, både internt på SAXO, hvor vi er mange, der går med de samme typer af udfordringer inden for de forskellige fag, perioder og emnefelter, men også eksternt? Vidensudvekslingen og diskussionerne skal ske gennem netværksmøder og seminarer med eksterne foredragsholdere på SAXO.

Initiativtagere
Peder Dam, Bo Fritzbøger, Per Ole Rindel, Mark Vacher, Karen Vallgårda, Kristina Winther-Jacobsen

Bibliografi
Entrikin, J.N., The betweenness of place: Towards a geography of modernity. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1991.
Halttunen, K., Groundwork: American Studies in Place—Presidential Address to the American Studies Association, November 4, 2005, American Quarterly March 2006, 1-15.
Warf, B. & A. Santa (eds.), The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Routledge 2009.