Foto: bdk, Kim Hansen, Gr1st, The Blackbird, Tomasz Sienicki m.fl.

Foto: bdk, Kim Hansen, Gr1st, The Blackbird, Tomasz Sienicki m.fl.

Økonomisk historie

Økonomisk histories overordnede temaer er produktion, allokering, fordeling og forbrug. Blandt disciplinens væsentlige metoder er økonomisk teori, kvantificering/statistik og casestudier over økonomiske fænomener. Økonomisk historie bygger, ligesom økonomi, på en særlig adfærdsmodel: Hvert individ handler rationelt – men i vid udstrækning gruppe- og samfundskonformt – med henblik på at øge egen velfærd gennem adækvat brug af de begrænsede ressourcer, som står til rådighed. Dog er den økonomiske histories primære fokus ikke det enkelte individ, men derimod de samfundsmæssige, kollektive resultater af aktørernes handlinger samt de historisk skiftende institutionelle arrangementer, hvorigennem disse handlinger kanaliseres.

Det 20. og 21. århundrede

Blandt typiske emner for det 20.-21. århundredes økonomiske historie kan nævnes: Økonomisk vækst og økonomiske kriser, teknologisk udvikling, samfundets erhvervsstruktur, firmaer og deres historie, internationale økonomiske relationer (udenrigshandel, valutasystemer m.m.), arbejdsmarkedet, det offentliges rolle i samfundsøkonomien, økonomisk politik, forbrugsmønstre, kolonier og udviklingslande, den økonomiske tænkning.

Saxo-Instituttets forskning

Økonomiske historikere ved Saxo-Instituttet har gennem de seneste årtier forsket i emner som: Den danske industrialiseringsproces, landbrugserhvervets udvikling i Danmark, den industrielle teknologis historie, forholdet mellem erhvervslivet, staten og samfundet, forbrugsmønsteret inden for industrivarer, historiske nationalregnskaber, den danske udviklingsbistand. Dertil kommer en række emner, som overvejende har været forankret i tiden før det 20. århundrede, f.eks. fødevareforbrug i 1800-tallet. Til serien Danmarks økonomiske historie efter 1500 har medarbejdere ved Saxo-Instituttet skrevet de tre bind, der dækker tiden indtil 1960. Den nuværende forskning i økonomisk historie ved Saxo-Instituttet omfatter bl.a. erhvervslivets vilkår i Slesvig-Holsten i midten af det 19. århundrede og de skandinaviske landes politiske foranstaltninger i forhold til inflationen i 1970’erne og -80’erne.