Foto: Mharrsch

 

Antikkens historie

Den græske, hellenistiske og romerske verden

Antikkens historie er en integreret del af faget Historie ved Københavns Universitet og har som sit kerneområde studiet af den græske, hellenistiske og romerske verden, fra fra bronzealderen til ca. 400 e. Kr.

Antikken er grundlag for vores egen samtid

Foruden en almen, bred dækning af kulturelle, politiske og ikke mindst sociale og økonomiske forhold i samtiden, lægges der vægt dels på antikkens reception i eftertiden, dels på studiet af specifikke problemstillinger i et globalhistorisk perspektiv: eksempler på sådanne problemstillinger er statsdannelse, migration, krigsførelse og fjernhandel. Derved sættes det historisk specifikke over for det historisk generelle. Endnu vigtigere: Studiet af antikken kommer til at danne et uundværligt grundlag til forståelse af vores egne samtid.

Tradtionelle metoder i frugtbart samspil med moderne teorier

Antikkens historie ved Københavns Universitet præges af metodisk pluralisme, idet konkrete redskabsfag såsom arkæologi, epigrafik (studiet af indskrifter), parypologi (studiet af papyri) m.m. altid søges bragt i et frugtbart samspil med moderne teorier hidrørende fra sociologi, antropologi, økonomi, kulturhistorie mhp. tekstilforskning, m.m. En særlig anvendt metode er imidlertid komparation, hvilket, udover sin iboende egenskab til at synliggøre mindre synlige forhold, giver mulighed for at iagttage, hvorledes den græsk-romerske verden interagerede med andre kulturområder i samtiden samt, hvorvidt den delte sammenlignelige institutioner med kulturkredse i Europa, Mesoamerika, Asien og Afrika.

Ny international profil

Det antikhistoriske miljø i København har dermed udviklet en markant uortodoks og fornyende, international profil indenfor antikforskningen. Vi beskæftiger os især med to satningsemner: imperier, ikke-statslige organisationer, og tekstilforskning.