Forsøg med flinthugning Lejre 2002, foto: F. Sternke

Forsøg med flinthugning Lejre 2002, foto: F. Sternke

Teknologi og læringsprocesser i fortiden

- et satsningsområde ved Arkæologi på Saxo-instituttet

Et arkæologisk kildemateriale består ofte af genstande frembragt ved håndværksprocesser. Det er processer, der kræver specifik viden om materialer og om hvordan materialerne forarbejdes gennem forskellige arbejdsgange. Processerne kræver også en fysisk og motorisk kunnen. De arkæologiske genstande vidner, med deres ensartethed i udformning og kvalitet, om at arbejdsprocesser har været videreformidlet og udviklet gennem generationer og årtusinder. Kernen i studier af materiel kultur omhandler således formidlingen af teknologier mellem generationer.

Satsningsområdet Teknologi og læringsprocesser i fortiden har til formål at undersøge den specifikke viden og kunnen, som de arkæologiske genstande er fremstillet med. Arkæologisk kendskab til forhistoriske teknologier er grundlaget for definitionen af de arkæologiske kulturer og åbner mange problemstillinger: Det kan, gennem analyser af arbejdsprocesser på en værkstedsplads, være muligt at identificere forskellige individer, eksempelvis børn, lærlinge og mestre (afsløret ved forskellige vidensniveauer og motoriske færdigheder) og rumlige karakteristika (centralt eller perifert i forhold til arbejdsprocessens midtpunkt). Eller et samfunds økonomi og organisation kan undersøges ved at formulere et sandsynligt tids- og materialeforbrug for en bestemt arbejdsproces – for eksempel bygning af vikingetidens skibe og sejl. Eller man kan analysere kulturel identitet og mobilitet i fortiden ved at fokusere på ændringer og innovationer i det arkæologiske genstandsmateriale i tid og rum. For hvordan forholder vidensformidlingen af håndværksprocesserne sig til mobiliteten ved neolitiseringen af Nordeuropa? Og var der allerede i jernalderen smede, der drog på valsen og kom tilbage til Danmark med en viden om nye materialer og nye processer?

Teoretisk og metodisk er forskningen indenfor teknologi og læringsprocesser defineret i et samspil mellem arkæologien, antropologien og sociologien. Studier af praksisfælleskaber (Wenger 1998) danner skole for undersøgelser af sociale organiseringer i læringssituationer. Chaîne opératorie metodologien (Leroi-Gourhan 1993) omhandler en analytisk rekonstruktion af selve arbejdsprocessen i trin og giver mulighed for at definere kulturspecifikke arbejdskoncepter, såkaldte operative skemaer, ud fra det arkæologiske materiale (Pelegrin 1990). Mens eksperimentalarkæologien (Rasmussen 2001) giver mulighed for at analysere de forhistoriske arbejdsprocesser ud fra praktiske forsøg, og dermed øge vores materialekendskab og skærpe vores blik i undersøgelsen af forhistoriske redskabers fremstilling og brug.

Referencer:
Leroi-Gourhan, A. (1993). Gesture and Speech. Cambridge, MIT Press.
Pelegrin, J. (1990). Prehistoric Lithic Technology: Some aspects of research. Archaeological Review from Cambridge Volume 9:1(Technology in the humanities): 116-126.
Rasmussen, M. (2001). Experiments in archaeology - A view from Lejre, an "old" experimental centre. ZAK Heft 1/01: 3-10.
Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge, Cambridge University Press.

Ph.d. stipendiat Vivi Lena Andersen: Fodtøj, læder, skomageri, nyere tids arkæologi, affalds- og byarkæologi
http://www.copenhagen.dk/dk/om_museet/forskning_og_projekter/forskning_i_fodtj_fra_arkaeologiske_udgravninger_i_kbenhavn

Ph.d. stipendiat Morten Ravn: Bygning og brug af fortidens fartøjer, maritime håndværk og fortidens maritime historie http://www.vikingeskibsmuseet.dk/forskning/phd-forskning-paa-vikingeskibsmuseet/

Ph.d. stipendiat Lone Gebauer Thomsen: Tekstilproduktion i yngre jernalder og vikingetid, håndværk, specialisering, grubehuse og samlingspladser. http://saxo.ku.dk/smedensrum/

Lektor Mikkel Sørensen: Pionerer og koloniseringer i Nordeuropas tidlige stenalder: undersøgelser af litisk teknologi gennem chaîne opératorie studier. Projektet er tilknyttet Nordic Blade Technology Network http://www.nordicbladetechnologynetwork.se/

Lektor Henriette Lyngstrøm: Jernteknologi, smedning og eksperimentalarkæologi. http://saxo.ku.dk/smedensrum/