Sundhed, aldring, køn og krop

Kroppens kultur – køn, sundhed, aldring, bevægelse 

Tematisk spænder dette felt fra forståelsen og erfaringen af livet med kroppen over sygdom, sundheds og aldringsopfattelser til køn, affekt/emotionalitet, koreografier og bevægelsesrum. Det er et gennemgående træk, at kroppen og kropsteorien anskues i et kulturhistorisk og materiel-diskursivt perspektiv, ligesom flere udforsker relationer mellem kroppe, befolkninger og ledelse i en biopolitisk og governmental optik.

Etnologi har i flere år udgjort et aktivt miljø indenfor humanistisk sundhedsforskning, der bl.a. udforsker aldring, livsforløb og sundhed. Aldring ses her ikke som noget, der udelukkende tilhører en bestemt livsfase. Fokus er således på livsforløb og på den rolle, som sundhed og sundhedsopfattelser spiller i forskellige livsaldre og forskellige kulturelle og sociale kontekster. Som en naturlig del af forskningsaktiviteterne indenfor dette tema er der et tæt samarbejde med en række andre fag både indenfor og udenfor humaniora, og de etnologiske forskningsprojekter rummer derfor alle en tværvidenskabelig dimension.

Mens nogle delprojekter fokuserer på aldringsdiskurser, aldringsprocesser og aktiv aldring, står forskellige former for sundhedsfremmende teknologier (både sociale og materielle) centralt i andre. I belysningen heraf indgår både nutidigt feltarbejde, kulturhistoriske og interventionistiske tilgange.