Stat og borgere, politik, samfund og hverdagsliv

Den etnologiske interesse for hverdagsliv og kultur er nært integreret med en opmærksomhed på overordnede samfundsmæssige og politiske forhold og betingelser. På etnologi er et centralt forskningsfelt således relationer mellem stat og borgere i vekslende historiske konstellationer af kontinuitet og transformation.

Relation, identitet og praksis

Af forskningsemner kan nævnes undersøgelser af skiftende ledelsesrationaler og -teknologier (governmentality), europæisk, national, regional og lokal identitet, forholdet mellem stat og marked, hverdagens rutiner og praksis, subjektiverings- og interpellationsprocesser i relation til individer, livsformer, politiske og sociale institutioner og kollektive aktører. Endelig undersøges forskellige aktører og (sociale, religiøse eller etniske) grupperingers muligheder for at sætte en politisk dagsorden.
 
Det er karakteristisk for forskningen på disse felter, at der lægges vægt på at forstå, hvordan de hverdagslige såvel som politiske relationer mellem samfund og borgere formes i materielle og diskursive praksisser og i både lokale, nationalstatslige, tværnationale, og overstatslige sammenhænge.

Overnationale udviklinger og lokale forandringer

I forbindelse med undersøgelser af nyere tid spiller en række overnationale udviklinger en fremtrædende rolle: europæiseringsprocesser og nye grænsedragninger forandrer måden at agere i forhold til stat, region og det lokale, verdensøkonomiens globalisering forandrer grundlæggende vilkårene i forholdet mellem stater og borgere, og nye ledelsesrationaler forandrer den måde, hvorpå borgerne og deres hverdagsliv reguleres eller bliver genstand for frivillig intervention og sociale innovationer.